Kamis, 23 November 2017

Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .ahtgaf ata ialbatd an csaem i hdaeliahd a irioermi a suga trimi a nalmoi albat )hcaetsi esmier na nnaeriuhc a ram( on urhta a niahma rioermi irt ,thcaesiaulhg a irioermi irt uif albat hcag ra irioermi-n an noil ratdaemioc ,siatromoc an ed om si diuhc aS .satromocg no ruhcihd a i on e rafnaed )liaf ra uca nnaehc noa at am ,utluihd a on uidi-n a daf ra hgiannaehchta annahgor an liufhb og suga( rioermi ga ahtgaf agollaecs liufhb hcan riauN .)niaesierb ratgutd a ra( riel og irioermih an od liaf ra dais at elie annasacg i hca )niahma agollaecs ra on laesi irioermi'd liaf ra ,alpmahs ram( hcalloinnioc iatloihdhta at ,ehtiria annasacg I .hcannaehc a agollaecs om soin irioermih an od ahgor oes es nnagut ;sia ra hcannaec on hcannaehchta ahgor na siatromoc tnnior nnaguT .hcaetsi hcannaehc ned hcarloi rihmiunals an riortnoi hcag ga usot ga ata siatromoc agollaecs an diem e si ,htanhg eD .ahtragus nnil el diasu a ,mirit daegria nag ,siatromohc na agollaecs hca rafdaehf in suga ,uca digria hcaul noa lin ;tnemanruot agollaecs ga hca hcalurab hcaul liN .liathcaer a thcaemi-t na satsohc ram ,rais liaenniohc a hcannaehc ned gaehb diuc on ,hdarraehg a hgilhtiel ra elliat alathcart dianoih el ridief sI

.ahtragus an sut ga siatromoc rekop agollaecs ed ehtiria diem ratgut suga atsaes hcannaec rioermi nnacoi ,hcaetsi ruhc a liuicipit satromoc nuhC .hmanaehd a rioermi-t na nuhc niahma hca liaehbriehs a suga daegria sa hcama hmaehtiahc a satromocg i rioermi agollaecs ridief in ,)mirit daegria ehciulc on( enniaf ehciulcg i suga nnanoi baruM .siatromohc na eshmierht raht agollad udra ,siatromoc an ed om si diuhc as ,ucsae a oes e nuhC .oel hdaeried raetriucg a ma na ra ehtianub ata elie enioad an ra annaetia ratnnorb suga ehciulhc as rekop annaesils hcag hgiauhb a eniud na htanhg ed siatromohc na rioetiaub e sI .ialbat etlim an ra trimi ga irioermih an ed etlim an suga daerio na suga ,)"saus nnic" satromoc ratgutd a ra( niahma drohb ra trimi ga nnoihb a rioermi trieb si suga gaeb hmohc nna htiehb a ridief sI .rekop trimi ga irioermi irioermi a tia rekop tnemanruot e tnemanruot sI SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar